CỘNG HA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phc

 

HỢP ĐỒNG GP VỐN KINH DOANH

Số:../2020/HĐGVKD

 

Hm nay, ngythngnăm , tại, chng ti gồm:

 

BN NHẬN GP VỐN:

Tn tổ chức          : CNG TY TNHH

Trụ sở chnh         :

M số thuế           : do cấp ngy //

Đại diện bởi         : ng/b              Chức vụ:

(Sau đy gọi tắt l Bn A)

 

BN GP VỐN:

ng                       :                            Sinh năm:

Chứng minh nhn dn số:   Ngy cấp: //.   Nơi cấp:

Thường tr            :

(Sau đy gọi tắt l Bn B)

 

Sau khi bn bạc thỏa thuận, hai bn đi đến thống nhất v đồng k kết Hợp đồng gp vốn kinh doanh số://HĐGVKD với cc điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

Bn B đồng gp vốn cho Bn A v cng với Bn A để tm mua nh, đất để chuyển nhượng lại hoặc sữa chữa lại, hoặc xy dựng mới để cho thu. Gp vốn khng thnh lập tổ chức kinh tế

ĐIỀU 2: TỔNG GI TRỊ VỐN GP V PHƯƠNG THỨC GP VỐN

Tổng gi trị vốn gp Bn A v Bn B gp để thực hiện nội dung nu tại Điều 1 l:..đồng. Nay Bn B gp vốn cho Bn A với số tiền: đồng (Bằng chữ:) tương đương ..% tổng gi trị vốn gp nu trn.

ĐIỀU 3: PHN CHIA LỢI NHUẬN V THUA LỖ

Lợi nhuận được hiểu v khoản tiền cn dư ra sau khi trừ đi cc chi ph, cc khoản thuế cho việc đầu tư, quản l ti sản gp vốn (hay cn gọi l lợi nhuận sau thuế).

Lợi nhuận được phn chia theo tỷ lệ sau:

Bn A được hưởng % lợi nhuận trong tổng gi trị lợi nhuận thu được từ ti sản gp vốn.

Bn B được hưởng % lợi nhuận trong tổng gi trị lợi nhuận thu được từ ti sản gp vốn.

Lợi nhuận chỉ được chia khi trừ hết mọi chi ph, nộp đủ cc khoản thuế m vẫn cn lợi nhuận. Nếu kinh doanh thua lỗ th cc bn c trch nhiệm chịu lỗ theo phần vốn gp của mnh tương tự như phn chia lợi nhuận.

Trường hợp cc bn cần huy động vốn thm từ Ngn hng để đầu tư thực hiện dự n trn đất th số li phải đng cho Ngn hng cũng được chia theo tỷ lệ vốn gp.

ĐIỀU 4: QUYỀN V NGHĨA VỤ CỦA BN A

4.1 Quyền của Bn A:

        Yu cầu Bn B gp vốn đng thời điểm v số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng ny.

        Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bn B khng gp đủ vốn hoặc gp vốn khng đng thời hạn

        Được hưởng lợi nhuận tương đương với phần vốn gp của mnh.

        Yu cầu bn B thanh ton lỗ trong trường hợp c thua lỗ.

        Ưu tin nhận chuyển nhượng phần vốn gp trong trường hợp Bn B c nhu cầu chuyển nhượng phần vốn gp.

        Cc quyền khc theo Hợp đồng ny hoặc do php luật quy định.

4.2 Nghĩa vụ của Bn A:

        Trả lại số tiền tương đương với phần vốn gp của Bn B cho Bn B trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng.

        Bo co việc thay đổi, bổ sung thnh vin gp vốn cho bn A

        Thng bo cho Bn A về việc đầu tư, xy dựng, khai thc ti sản gp vốn.

        Hỗ trợ cho Bn B để thực hiện cc giao dịch chuyển nhượng phần vốn gp ny khi c yu cầu từ Bn B cho bn thứ ba v thực hiện cc thủ tục c lin quan cho bn B hoặc bn thứ ba;

        Cc nghĩa vụ khc theo Hợp đồng ny hoặc do php luật quy định.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN V NGHĨA VỤ CỦA BN B

5.1 Quyền của Bn B:

        Được hưởng lợi nhuận tương đương với phần vốn gp của mnh.

        Yu cầu bn A cng thanh ton lỗ trong trường hợp c thua lỗ.

        Chuyển nhượng phần vốn gp cho Bn thứ ba nếu được Bn B đồng bằng văn bản.

        Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bn A khng thanh ton lợi nhuận cho mnh v cng chịu rủi ro với mnh hoặc vi phạm nghĩa vụ của mnh theo quy định tại Điều 4.2. Trong trường hợp ny, Bn A phải thanh ton lại ton bộ gi trị vốn gp cho Bn B v phải chịu phạt vi phạm  theo quy định tại Điều 7 cng với bồi thường thiệt hại cho Bn B theo thiệt hại thực tế đ xảy ra m Bn B phải gnh chịu.

        Ưu tin nhận chuyển nhượng phần vốn gp trong trường hợp Bn A c nhu cầu chuyển nhượng phần vốn gp.

        Cc quyền khc theo Hợp đồng ny hoặc do php luật quy định.

 

5.2 Nghĩa vụ của Bn B:

        Gp vốn vo đng thời điểm v gi trị theo cc thỏa thuận của Hợp đồng ny;

        Chịu lỗ tương ứng với phần vốn gp của mnh theo thỏa thuận trong hợp đồng ny

        Hỗ trợ cho Bn A để thực hiện cc giao dịch lin quan đến phần vốn gp hoặc việc quản l, khai thc ti sản tại Điều 1 nếu Bn A c yu cầu.

        Cung cấp cho Bn A đầy đủ cc giấy tờ cần thiết để hon tất thủ tục php l c lin quan nếu Bn A yu cầu.

        Thng bo trước 01 thng cho Bn A biết việc chuyển nhượng phần vốn gp của mnh cho Bn thứ ba.

        Cc nghĩa vụ khc theo Hợp đồng ny hoặc do php luật quy định.

 

ĐIỀU 6: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

        Trong qu trnh thực hiện hợp đồng ny, Bn B c quyền đề nghị chuyển nhượng ton bộ quyền v nghĩa vụ của hợp đồng ny cho bn thứ ba. Đề nghị chuyển nhượng phải được lập thnh văn bản v được sự chấp thuận của bn A.

        Trước khi k kết thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng th bn B phải thanh ton cho bn A cc khoản tiền cn thiếu (nếu c).

        Thỏa thuận chuyển nhượng giữa ba bn sẽ được lập thnh văn bản. Bn B sẽ chuyển giao ton bộ quyền v nghĩa vụ v bn thứ ba chấp thuận, cam kết nhận chuyển giao ton bộ quyền v nghĩa vụ từ bn B.

        Ph chuyển nhượng hợp đồng ny cho bn thứ ba do Bn B chịu.

 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CNG

        Cc bn cam kết thực hiện đng v đầy đủ cc thỏa thuận tại Hợp đồng ny.

        Việc k kết Hợp đồng ny giữa cc bn l hon ton tự nguyện, khng bị p buộc, lừa dối. Trong qu trnh thực hiện Hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp đồng ny th cc bn thỏa thuận lập thm Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục hợp đồng l một phần khng thể tch rời của Hợp đồng v c gi trị php l như Hợp đồng.

        Văn bản ny được hiểu v chịu sự điều chỉnh của Php luật nước Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Hai bn cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đ cam kết trong văn bản. Bn no vi phạm những cam kết trong văn bản ny gy thiệt hại cho bn kia (trừ trong trường hợp bất khả khng) th phải bồi thường ton.

        Trong qu trnh thực hiện cng việc thỏa thuận trong văn bản nếu bn no c kh khăn trở ngại th phải bo cho bn kia trong vng 1 (một) thng kể từ ngy c kh khăn trở ngại.

        Cc bn c trch nhiệm thng tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện cng việc. Đảm bảo b mật mọi thng tin lin quan tới qu trnh sản xuất kinh doanh.

        Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng ny đều phải được lm bằng văn bản tạo thnh phụ lục v c chữ k của hai bn. Cc phụ lục l phần khng tch rời của văn bản thỏa thuận ny.

        Mọi tranh chấp pht sinh trong qu trnh thực hiện cam kết nu trong văn bản ny được giải quyết trước hết qua thương lượng, ho giải, nếu ho giải khng thnh việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại To n c thẩm quyền.

 

Điều 8: THỜI HẠN C HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

             Hợp đồng ny c hiệu lực từ ngy.. Đến ngy.................

        Cc bn sẽ tổ chức họp v lập bin bản thanh l hợp đồng ny sau khi hết hiệu lực khng qu 10 ngy. Bn           c trch nhiệm tổ chức v chuẩn bị thời gian,  địa điểm họp.

        Hợp đồng ny được lm thnh... bản, c gi trị như nhau, mỗi bn giữ ..bản.

 

Đại diện bn A

 

 

 

 

 

Đại diện bn A